Zgodnie z nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 25 czerwca 2015r. zmianie uległo rozstrzyganie w sprawach o rozwód w zakresie kwestii dotyczących małoletnich dzieci. Znowelizowane przepisy obowiązują od 29 sierpnia 2015r.

PISEMNE POROZUMIENIE

Po pierwsze zgodnie z art. 58§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględni pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. I tu pojawia się pierwsza zmiana, choć w mojej ocenie jest ona jedynie kosmetyczna. Chodzi bowiem o dodanie słowa „pisemne” porozumienie. Dotychczas zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisu chodziło o porozumienie, nie uściślono natomiast jego formy. Jednakże z praktyki wiem, że Sądy wymagały, aby było to pisemne porozumienie między rodzicami.

BRAK PISEMNEGO POROZUMIENIA

 

Kolejnym nowum jest zmiana §1a art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi on, że w braku pisemnego porozumienia, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Czyli mimo braku pisemnego porozumienia miedzy rodzicami sąd może kierując się dobrem dziecka pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Dotychczas sytuacja przedstawiała się tak, że w braku pisemnego porozumienia sąd powierzał wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, drugiemu zaś ją ograniczał do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka.

KONTAKTY Z DZIECKIEM- ZMIANY

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy-Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy –Kodeks postępowania cywilnego wprowadza także możliwość nieorzekania o kontaktach z dzieckiem na zgodny wniosek stron.