Zgodnie z najnowszą uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2013 r., sygn. II UZP 6/13:

​„Czas zasadniczej służby wojskowej odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 44, poz. 220, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1974 r.) zalicza się – na warunkach wynikających z tego przepisu – do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym (art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).”

Jest to bardzo dobra wiadomość zwłaszcza dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym, a które w czasie trwania stosunku pracy w szczególnych warunkach zostały powołane do wojska.

Adwokat Julita Krejza

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.

Adwokat Julita Krejza Białystok


Zagadnienia prawne

Zagadnienie prawne jakie zostało przekazane do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego brzmiało:

„Czy okres zasadniczej służby wojskowej podlega zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach, wymaganego do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)?”.

Odmowne decyzje ZUS-u 

Nagminną praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych było odmawianie takim osobom prawa do emerytury z uwagi na brak 15 lat pracy w warunkach szczególnych, bowiem ZUS nie zaliczał do tego okresu odbytej zasadniczej służby wojskowej. W doktrynie istniały rozbieżności czy można zaliczać okres odbytej służby wojskowej do okresu pracy w szczególnych warunkach tylko tym, dla których służba ta nie spowodowała ustania zatrudnienia lub powrócili do niego po jej zakończeniu.

Miejmy nadzieję, że ta uchwała uporządkuje sytuację osób, które starają się o uzyskanie emerytury w niższym wieku emerytalnym z uwagi na wykonywaną pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, w trakcie której zostały powołane do odbycia służby wojskowej.

 

Odpowiedź