Pisząc pozew rozwodowy z orzekaniem o winie należy pamiętać, że jest to pismo procesowe, a co za tym idzie musi ono spełniać pewne wymagania (art. 126§1 k.r.o.), takie jak:

– oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew, (jest to sąd w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu – art. 41 k.r.o.),

– oznaczenie stron (powód, pozwany) wraz z podaniem adresów zamieszkania,

– oznaczenie rodzaju pisma, a więc „pozew o rozwód z orzekaniem o winie”,

Adwokat Julita Krejza

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.

Adwokat Julita Krejza Białystok


– osnowa wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, chodzi tu o wskazanie, iż wnosimy o rozwiązanie małżeństwa stron zawartego (jakiego dnia, gdzie), przez rozwód z orzekaniem o winie. W dalszej części pozwu należy opisać w czym przejawia się zawinienie współmałżonka oraz wskazać dowody na poparcie tych twierdzeń, np. wskazać dane świadków wraz z adresami, których sąd ma przesłuchać w toku postępowania, albo załączyć inne posiadane dowody;

– nie należy zapomnieć o podpisaniu pozwu oraz załączeniu odpisu aktu małżeństwa;

– pamiętajmy, że pozew o rozwód podlega tzw. opłacie stałej w wysokości 600 zł. Kwotę tę można albo wpłacić w kasie sądu i stosowne potwierdzenie dołączyć do pozwu, albo dokonać płatności przelewem na odpowiednie konto i także potwierdzenie dołączyć do pozwu, trzecia metoda to zakup znaków sądowych za kwotę 600 zł i naklejenie ich na pozew.

Zupełny i trwały rozkład pożycia

W toku postępowania rozwodowego sąd ustala czy pożycie małżeńskie stron uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi oraz czy nie zachodzą przesłanki negatywne rozwodu (np. czy wskutek orzeczenia rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków). Nadto w toku postępowania dowodowego ustala okoliczności dotyczące rozkładu pożycia. Wina zaś małżonka w spowodowaniu rozkładu pożycia przejawiać się może w naruszaniu przez niego przepisów prawa, jak i w sprzecznym z zasadami współżycia społecznego zachowaniem.

Wina

Wśród przyczyn rozkładu pożycia opierając się na bogatym orzecznictwie można wymienić: zdradę małżeńską, agresję, pijaństwo, opuszczenie małżonka.

„Orzekając w przedmiocie winy sąd winien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Nadto między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy. Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego” (wyrok sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010r., sygn. akt IACa 35/10).

Co istotne z treści art. 57§1 k.r.o. wynika, że „celem nie jest wskazanie w sentencji wyroku wszelkich możliwych powodów rozkładu pożycia, lecz jedynie tych, które faktycznie do rozkładu pożycia doprowadziły” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2010r., sygn. akt IACa 569/10).

Odnosząc się zaś do kwestii stopniowania winy wskazać należy, iż „kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu w kontekście rozkładu życia małżeńskiego nie jest znane pojęcie winy większej lub mniejszej, dla jej przypisania bowiem wystarczy każde zachowanie strony, które zasługuje na negatywną ocenę i które w jakimkolwiek stopniu przyczyniło się do rozkładu pożycia małżeńskiego” (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 marca 2010r., sygn. akt I ACa 46/10).

Co daje nam orzeczenie winy współmałżonka w wyroku rozwodowym?

Zgodnie z art. 60§2 k.r.o. jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Tak więc przepis ten reguluje możliwość świadczeń alimentacyjnych miedzy rozwiedzionymi małżonkami.

„Celem, jakiemu ma służyć uprzywilejowane roszczenie alimentacyjne małżonka niewinnego przewidziane art. 60 § 2 k.r.o. w stosunku do rozwiedzionego współmałżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jest zapobieżenie sytuacji, w której rozwód miałby spowodować pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej małżonka niewinnego w porównaniu do sytuacji, w której znajdowałby się w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest roszczenie przyznane małżonkowi niewinnemu o przyczynienie się małżonka uznanego za wyłącznie winnego w odpowiednim zakresie do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2009r., sygn. akt IACa 565/09).